Politica de cookies

Política de privacitat

En compliment del què disposa el Reglament 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, “La Mútua”, com responsable del lloc web: www.mutua.org, informa a tots els usuaris que facilitin o tinguin intenció de facilitar les seves dades personals, que seran objectes de tractament que s’hagi registrat entre les activitats de tractament de “La Mútua” conforme al què està previst a l’article 30 del RGPD.
El titular és «Mútua de Granollers, mps» les dades identificatives i registrals encapçalen aquest avís legal. “La Mútua”, mitjançant els formularis que posa a disposició de l’usuari, pot recopilar la informació personal que es detallarà a continuació amb la finalitat d’adequar les nostres ofertes comercials a les seves peticions per poder-li oferir un servei més personalitzat i eficaç: nom i cognoms, sexe, data de naixement, adreça postal, correu electrònic i núm. de telèfon.
L’usuari proporciona la informació sol·licitada voluntàriament. La negativa a subministrar-la, té com a única conseqüència per l’usuari, no rebre informació ajustada a les seves preferències ni tampoc als serveis que ofereix el lloc web.
En marcar la casella corresponent, l’usuari accepta expressament i de forma lliure, que les seves dades personals siguin tractes per “La Mútua” amb les següents finalitats:
• Informació: del Quadre Mèdic de l’entitat, Informació Corporativa de l’entitat (òrgans de govern, Valors, Estatuts, Memòria, Inf. Solvència.
• Servei de Fototeca i Videoteca d’actes de l’entitat.
• Facilita possibilitat de demanar pressupost de productes asseguradors.
• Informar sobre el Club “La Mútua”.
• Informació sobre serveis assistencials (Quadre Mèdic) i serveis asseguradors de l’entitat.
“La Mútua” quant a Responsable del tractament de les dades de caràcter personal, està obligada al deure de secret professional respecte a totes les dades, així com a custodiar-les. Aquestes obligacions subsistiran després de finalitzar les relacions de l’usuari amb “La Mútua”.
L’usuari té la facultat d’exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat i d’oposició de les seves dades d’acord amb allò que disposa la normativa en matèria de protecció de dades. Per a exercir-los, haurà de dirigir-se per escrit al Delegat de Protecció de Dades a [“Mútua de Granollers, MPS” | V08423980 | Plaça Pau Casals, s/n 08402 Granollers | 938708099 | dpd@mutua.org], en qualsevol cas s’haurà d’adjuntar una fotocòpia del seu document nacional d’identitat o bé equivalent.