POLÍTICA DE PRIVACITAT

El lloc web www.mutua.org és propietat de «Mútua de Granollers, MPS».La present política de privacitat té per objecte proporcionar informació sobre com «Mútua de Granollers, MPS» tracta les seves dades personals d’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

Responsable del Tractament

El Responsable del Tractament de les seves dades personals és «Mútua de Granollers, MPS»amb CIF V0843980 amb domicili a Plaça Pau Casals s/n 08402 de Granollers, telèfon 938708099 i correu electrònic: jrius@mutua.org

Pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades adreçant un correu electrònic a dpd@mutua.org, un escrit adreçat al Delegat de Protecció de Dades de Mútua  de Granollers a Plaça Pau Casals s/n 08402 de Granollers o bé trucant al telèfon 938708099 .

Finalitat del Tractament

«Mútua de Granollers, MPS»  L’informa que:

la finalitat del tractament de les dades de les persones que reben assistència sanitària és la administració i prestació d’assistència sanitària o tractament de tipus sanitari que habilita el tractament de les dades dels pacients, que té com a base jurídica l’article 9.2.h) RGPD

L’informa també, que en el cas dels assegurats, la finalitat del tractament és la gestió de tota la informació necessària dels clients i assegurats de l’entitat en referència a l’activitat asseguradora per poder-los-hi proporcionar prestacions sanitàries.

Terminis de conservació de les Dades

Les seves dades seran conservades durant els terminis establerts en la normativa aplicable, en particular, en la Llei 21/2000, de 29 de desembre sobre els drets d’informació concernent a la salut i autonomia del pacient i a la documentació clínica, sent en tot cas com a mínim de 15 anys. També s’aplicarà aquest termini de conservació a les dades asseguradores facilitades per les persones assegurades a l’entitat.

Tractaments de dades

A continuació és realitza una descripció dels tractaments efectuats per «Mútua de Granollers, MPS»

Tractament RECURSOS HUMANS
Finalitat Gestió de la relació laboral.
Legitimació Execució del contracte laboral.
Termini de conservació Les dades seran conservades mentre duri la relació laboral i, un cop finalitzada, es conservaran d’acord amb els terminis previstos a la legislació laboral.
Destinataris No es cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

 

Tractament RECURSOS HUMANS
Finalitat Control de la jornada laboral
Legitimació Obligacio  legal
Termini de conservació Les dades seran conservades durant un periode de 4 anys
Destinataris No es cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

 

Tractament RECURSOS HUMANS
Finalitat Gestió dels processos de formació de personal
Legitimació Obligació legal
Termini de conservació Les dades seran conservades mentre duri la relació laboral i, un cop finalitzada, es conservaran d’acord amb els terminis previstos a la legislació laboral.
Destinataris No es cediran dades a tercers excepte obligació legal.

 

Tractament RECURSOS HUMANS
Finalitat Gestió dels processos de selecció de personal.
Legitimació Consentiment del candidat.
Termini de conservació Les dades seran conservades mentre duri la relació laboral i, un cop finalitzada, es conservaran d’acord amb els terminis previstos a la legislació laboral. 
Destinataris No es cediran dades a tercers excepte obligació legal.

 

Tractament RECURSOS HUMANS
Finalitat Gestió dels processos de Salut Laboral
Legitimació Obligació legal
Termini de conservació Les seves dades seran conservades mentre duri el procés de selecció i, un cop finalitzat, com a màxim es conservaran durant un any.
Destinataris No es cediran dades a tercers excepte obligació legal.

 

Tractament RECURSOS HUMANS
Finalitat Gestió de la relació dels estudiants en pràctiques
Legitimació Execució del conveni o contracte en pràctiques.
Termini de conservació Les seves dades seran conservades mentre duri el conveni o contracte un pràctiques i, un cop finalitzat, com a màxim es conservaran durant un any.
Destinataris No es cediran dades a tercers excepte obligació legal.

 

Tractament PRESTACIÓ ASSISTENCIAL
Finalitat Prestació d’assistència medicosanitària, diagnòstic i tractament sol·licitat.
Legitimació Prestació d’assistència sanitària, base legal.
Termini de conservació Les seves dades seran conservades d’acord a la legislació sanitària vigent en cada moment, actualment la Llei 21/2000 sobre els drets d’informació concernent la salut i l’autonomia del pacient, i la documentació clínica.

En aquest sentit, les seves dades seran conservades com a mínim durant quinze anys des de la data de cada procés assistencial en relació als següents documents, juntament amb les dades d’identificació del pacient: consentiments informats, informes d’alta, informes quirúrgics, dades relatives a l’anestèsia, informes d’exploracions complementàries, informes de necròpsia i informes d’anatomia patològica.

La resta de documentació es conservarà com a mínim durant cinc anys.

 

Destinataris Aquesta informació serà utilitzada pels serveis administratius i serveis directament vinculats a l’assistència sanitària de l’entitat, d’acord amb les seves competències i funcions.

Així mateix s’indica que la informació pot ser facilitada a aquells estaments oficials públics i privats que, per motius legals o de necessitat material hagin d’accedir a les dades per la correcta prestació de l’assistència mèdic-sanitària que constitueix la finalitat del tractament d’aquestes dades.

 Si desitja rebre major informació o vol exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició, supressió i limitació o portabilitat reconeguts a la normativa de protecció de dades, pot contactar amb la Unitat d’Atenció a l’Usuari del nostre centre.

També podran ser cedides a les companyies asseguradores i mutualitats que s’hagin de fer càrrec de les despeses derivades de l’assistència.

 

Tractament INVESTIGACIÓ I RECERCA
Finalitat Investigació científica.
Legitimació Consentiment de l’interessat.
Termini de conservació Les dades es conservaran fins que l’interessat revoqui el seu consentiment.
Destinataris No es cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

 

Tractament VIDEOVIGILÀNCIA
Finalitat Garantir la seguretat.
Legitimació Interès públic.
Termini de conservació Las dades es suprimiran transcorregut un mes, excepte comunicació a Forces i Cossos de Seguretat i/o Jutjats i Tribunals.
Destinataris Forces i Cossos de Seguretat i/o Jutjats i Tribunals.

 

Tractament PROVEÏDORS i CLIENTS
Finalitat Gestió del serveis i prestacions sol·licitades.
Legitimació Execució d’un contracte.
Termini de conservació Les dades es conservaran durant el temps necessari per complir amb les obligacions legals.
Destinataris No es cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

 

Tractament COMUNICACIÓ USUARIS
Finalitat Enviament de mails amb informació comercial, newsletter o butlletins / Consultes a través de la pàgina web de l’Entitat, …
Legitimació Consentiment de l’interessat.
Termini de conservació Les dades es conservaran fins que l’interessat revoqui el seu consentiment.
Destinataris No es cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

 

Tractament COMUNICACIÓ SOCIS
Finalitat Enviament de comunicacions als socis sobre temes organitzatius, estructurasl, comunicacions de l’assemblea de socis o comunicacions puntalas, com pto ser la felicitació de nadal als seus socis
Legitimació Interès legítim
Termini de conservació Les dades es conservaran durant el temps necessari per complir amb les obligacions legals.
Destinataris No es cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

 

 

Tractament WEB
Finalitat Adequar ofertes comercials a peticions de les persones per poder oferir un servei més personalitzat I eficaç
Legitimació Consentiment de l’interessat expressant clicant la cassella corresponent per què les seves dades siguin tractades per Mútua amb les finalitats:

-informació corporativa de l’entitat (òrgans de gobern, valors, Estatuts, Memòris I informe de Solvència)

-servei de  fototeca I Vidioteca d’actes de l’entitat

-facilitar possibilitat de demanar pressupost de productes asseguradors

-informar sobre serveis assistencials (Quadre Mèdic) I Serveis Asseguradors de l’entitat

-Revista de La Mútua

Dades Nom, cognoms, sexe, data naixement, adreça postal, correu electrònic i núm. de telèfon que l’usuari de la web facilita voluntàriament en els formularis que Mútua posa a disposició  de l’usuari. El fet de No facilitar-les té la conseqüència de no rebre la informació ajustada a les seves preferènciesni tampoc als seerveis que ofereix el lloc web.

 

Termini de conservació Les dades es conservaran fins que l’interessat revoqui el consentiment.
Transferències internacionals –        La publicació de les imatges a la web de La Mútua www.mutua.org.La publicació o compartició, en cas que fos necessari, de la fotografia a les xarxes socials de la Mútua: A la xarxa social de Facebook i Instagram @mutuadegranollers, companyia pertanyent a Facebook, Inc., i Youtube @mutuadegranollers, companyia pertanyent a Google, Inc, totes elles situades a Estats Units d’Amèrica, adherida a Privacy Shield www.privacyshield.gov

 

Tractament IMATGE
Finalitat Promoció i difusió de l’activitat de l’Entitat.

La imatge es publicarà en la pàgina web: www.mutua.org

Legitimació Consentiment de l’interessat.
Termini de conservació Les dades es conservaran fins que l’interessat revoqui el consentiment.
Transferències internacionals Les seves dades seran transferides a les xarxes socials de la Mútua: A la xarxa social de Facebook i Instagram @mutuadegranollers, companyia pertanyent a Facebook, Inc., i Youtube @mutuadegranollers, companyia pertanyent a Google, Inc, totes elles situades a Estats Units d’Amèrica, adherida a Privacy Shield www.privacyshield.gov

 

 

És obligatori facilitar totes les dades?

Quan es sol·liciten dades per tramitar l’acció desitjada, s’informarà del caràcter necessari de les dades que es consideren imprescindibles. Si no es faciliten les dades obligatòries, no serà possible tramitar la sol·licitud efectuada.

Com pot exercir els seus drets?

Quan el tractament de les seves dades personals estigui basat en el seu consentiment podrà revocar l’autorització que va donar en qualsevol moment dirigint-se per escrit a l’adreça de correu electrònic : dpd@mutua.org o per correu postal a Servei d’Atenció al Mutualista de Mútua  de Granollers a Plaça Pau Casals s/n 08402 de Granollers

Pot exercir els seu drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació del tractament dirigint-se per escrit a l’adreça de correu electrònic: dpd@mutua.org  o per correu postal a Servei d’Atenció al Mutualista de Mútua  de Granollers a Plaça Pau Casals s/n 08402 de Granollers.

En qualsevol cas, la seva sol·licitud haurà d’anar acompanyada de fotocopia del seu Document Nacional d’Identitat, passaport o document legal vàlid que l’identifiqui.

«Mútua de Granollers, MPS» l’informarà sobre les actuacions derivades de la seva petició en el termini d’un mes. En cas de tractar-se de sol·licituds especialment complexes, es pot ampliar el termini dos mesos més (per tant, fins a un màxim de tres mesos), sempre informant de l’ampliació del termini dins el primer mes.

Si considera que no hem donat una  resposta adient a la seva sol·licitud, pot presentar una reclamació davant de l’Autoritat de control competent.