CONVOCATÒRIA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE MÚTUA DE GRANOLLERS, MPS

La Junta Directiva de la “Mútua de Granollers, Mutualitat de Previsió Social”, convoca l’Assemblea General Ordinària d’associats, que se celebrarà el pròxim 29 de juny de 2017, a les 18.00 hores en primera convocatòria i a les 19.00 hores en segona convocatòria, a la sala d’actes de la nostra Entitat, Plaza Pau Casals s/n de Granollers, amb el següent ordre del dia:

1) Examen i aprovació dels comptes anuals de l’exercici 2016. Proposta de distribució de resultats i aprovació de la gestió de la Junta Directiva.

2) Aprovació, si escau, del pressupost de l’any 2017.

3) Lectura de l’Informe de la Comissió de Control.

4) Ratificació carrego, per vacant, coberta provisionalment per la Junta
Directiva, de conformitat a l’article 32 dels Estatuts.

5) Nomenament Auditors.

6) Canvi d’Estatuts i Fons Social.

7) Designació de tres socis per a signar i aprovar l’acta de l’Assemblea.

8) Torn obert de paraules.

D’acord amb allò que preveuen els Estatuts de la Mutualitat, s’informa els mutualistes del seu dret a examinar tota la documentació relativa als assumptes a tractar a l’Assemblea Ordinària i que des d’aquesta convocatòria tenen a la seva disposició en el domicili social de l’Entitat fins a la celebració de l’Assemblea.

Granollers, 29 de maig de 2017

LA JUNTA DIRECTIVA
El President
Sr. JAUME BAGES BADILLO