CONVOCATÒRIA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE MÚTUA DE GRANOLLERS, MPS

La Junta Directiva de la “Mútua de Granollers, Mutualitat de Previsió Social”, convoca l’Assemblea General Ordinària d’associats. De conformitat amb les previsions de l’article 4.1 del Decret-llei 53/2020, de 22 de desembre, que modifica l’article 4 del Decret-llei 10/2020 de 27 de març, pel qual s’estableixen mesures extraordinàries per fer front a l’impacte sanitari, econòmic i social de la COVID-19, es preveu que fins al 31 de desembre de 2021 les entitats poden adoptar acords sense reunió, sempre que ho decideixi la persona que els presideix o ho sol·licitin almenys dos membres. Atenent doncs a les circumstàncies actuals, La Junta Directiva ha considerat oportú que l’Assemblea General Ordinària d’enguany adopti els acords per escrit i sense reunió, segons el procediment que es detallarà seguidament. A efectes legals, l’Assemblea s’entén celebrada en el domicili social de la mutualitat el 17 de juny de 2021. Els punts de l’ordre del dia seran els següents:

  1. Examen i aprovació dels comptes anuals individuals i consolidats de l’exercici 2020. Proposta de distribució de resultats.
  2. Aprovació, si escau, de la gestió de la Junta Directiva.
  3. Aprovació, si escau, del pressupost de l’any 2021.
  4. Nomenament de l’Auditor de Comptes de la mutualitat i del seu grup consolidat.
  5. Autoritzar la compra de l’immoble situat al c/ Av. Mare de Déu de Núria nº13 de Granollers a través de la societat CENTRE DE MEDICINA AVANÇADA DEL VALLÈS, S.L.U. (CEMAV).
  6. Designació de tres socis per signar i aprovar l’Acta de l’Assemblea.
  7. Torn de precs i preguntes.

La votació per escrit dels diferents punts de la convocatòria es podrà fer personalment o per delegació del vot, màxim 10 vots per associat, a través del full de votacions, a la seva disposició a la plana web www.mutua.org o bé a la seu social de l’entitat, degudament omplert i signat del puny i lletra de cada soci, acompanyat d’una fotocòpia del DNI que s’haurà de fer arribar a la mutualitat pels mitjans següents:

– Per correu electrònic a: mutua@mutua.org, per correu postal a l’adreça: Plaça Pau Casals, s/n. Granollers (08402)  no més tard del 17 de juny de 2021 a les 18 hores

– Presencialment el dia 17 de juny de 2021 de les 9:00 a les 18:00 hores ininterrompudament.

A partir de les 18 hores del dia 17 de juny de 2021, es procedirà al recompte dels vots. Si algun associat vol estar present en el recompte de vots ho podrà sol·licitar i se li permetrà sempre que es compleixin les condicions que prevegin les autoritats sanitàries a l’efecte.

Aquells associats que vulguin formular algun prec o pregunta en el punt 7 de l’ordre del dia “torn de precs i preguntes”, ho podran fer per correu electrònic dirigit a l’adreça de correu mutua@mutua.org

Es redactarà l’Acta que recollirà els acords adoptats i el resultat de les votacions. Com sigui que els Estatuts exigeixen que tres mutualistes signin l’acta, i que almenys un d’ells sigui dels que ha dissentit en qualsevol dels acords, l’elecció d’aquests tres membres es farà entre els associats que hagin participat en les votacions. S’informa als mutualistes del seu dret a examinar tota la documentació relativa als assumptes a tractar a l’Assemblea Ordinària, i que des d’aquesta convocatòria ja tenen a la seva disposició en el domicili social de l’Entitat, així com a través de la plana web de La Mútua: www.mutua.org

Granollers, 24 de maig de 2021

LA JUNTA DIRECTIVA