CONVOCATÒRIA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE MÚTUA DE GRANOLLERS, MPS

La Junta Directiva de la “Mútua de Granollers, Mutualitat de Previsió Social”, convoca l’Assemblea General Ordinària d’associats, que se celebrarà el proper 28 de juny de 2018, a les 18.00 hores en primera convocatòria i a les 19.00 hores en segona convocatòria, a la sala d’actes del Cemav, C/ Agustí Vinyamata, núm. 7-11, de Granollers, amb el següent ordre del dia:

1.- Presentació del Sr. President.

2.- Informe del Director General de l’Entitat.

3.- Examen i aprovació dels comptes anuals de l’exercici 2017. Proposta de
distribució de resultats i aprovació de la gestió de la Junta Directiva.

4.- Aprovació, si escau, del pressupost de l’any 2018.

5.- Lectura dels Informes de la Comissió de Control.

6.- Modificació Articles 28 i 40 dels Estatuts.

7.- Reducció del nombre de vocals de la Junta Directiva.

8.- Aprovació del reglament de la Comissió de Control.

9.- Renovació estatutària de la Junta Directiva.

10.- Nomenament de l’auditor de comptes de la mutualitat i del seu grup consolidat.

11.- Designació de tres socis per signar i aprovar l’Acta de l’Assemblea.

12.-Torn obert de paraules.

D’acord amb allò que preveuen els Estatuts de la Mutualitat, s’informa als mutualistes del seu dret a examinar tota la documentació relativa als assumptes a tractar a l’Assemblea Ordinària i que des d’aquesta convocatòria tenen a la seva disposició en el domicili social de l’Entitat fins a la celebració de l’Assemblea, així com a la pàgina web de La Mútua: www.mutua.org.

Ja que es procedirà a l’elecció de membres de la Junta Directiva que acaben mandat, s’informa a aquells mutualistes que reuneixin les condicions d’honorabilitat, qualificació i experiència professional que determina la legislació vigent, i que al mateix temps no incorrin en cap prohibició o incompatibilitat legal i estiguin interessats en presentar la candidatura com a membres de la Junta Directiva, que hauran de formalitzar la seva candidatura en el domicili social de l’entitat en el termini màxim d’UNA (1) SETMANA abans de la celebració de l’Assemblea General que per la present es convoca, tenint en compte que l’edat màxima per a ésser escollit membre de la Junta Directiva és de 70 anys.

Granollers, 28 de maig de 2018

LA JUNTA DIRECTIVA
El President
En JAUME BAGES BADILLO

Els documents provisionals de l’Assemblea es poden consultar a la web, seguint el link:

http://www.mutua.org/fitxer/5405/Memoria_Mutua_2018_9-ESBORRANY.pdf