CONVOCATÒRIA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE MÚTUA DE GRANOLLERS, MPS

La Junta Directiva de la “Mútua de Granollers, Mutualitat de Previsió Social”, convoca l’Assemblea General Ordinària d’associats.

Data: 27 de juny de 2019
Hora:18h en 1a convocatòria i 19h en 2a convocatòria

Lloc: Sala d’actes del Cemav, C/ Agustí Vinyamata, núm. 7-11, de Granollers.

ORDRE DEL DIA

1.- Presentació del Sr. President.

2.- Informe del Director General de l’Entitat.

3.- Examen i aprovació dels comptes anuals individuals i consolidats de l’exercici 2018. Proposta de distribució de resultats i aprovació de la gestió de la Junta Directiva.

4.- Aprovació, si escau, del pressupost de l’any 2019.

5.- Lectura dels Informes de la Comissió de Control.

6.- Designació de tres socis per signar i aprovar l’Acta de l’Assemblea.

7.-Torn obert de paraules.

D’acord amb allò que preveuen els Estatuts de la Mutualitat, s’informa als mutualistes del seu dret a examinar tota la documentació relativa als assumptes a tractar a l’Assemblea Ordinària i que des d’aquesta convocatòria tenen a la seva disposició en el domicili social de l’Entitat fins a la celebració de l’Assemblea, així com a la pàgina web de La Mútua: www.mutua.org.

Granollers, 27 de maig de 2019

LA JUNTA DIRECTIVA

El President

D. JAUME BAGES BADILLO

Els documents provisionals de l’Assemblea es poden consultar a la web, seguint el link:

http://www.mutua.org/fitxer/8387/Mem%C3%B2ria%20M%C3%BAtua%20de%20Granollers%202018__esborrany.pdf