ES CONVOCA L’ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS DE LA MÚTUA

CONVOCATORIA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINARIA DE MÚTUA DE GRANOLLERS, MPS

La Junta Directiva de la “Mútua de Granollers, Mutualitat de Previsió Social”, convoca l’Assemblea General Ordinària d’associats.

Data:    3O de juny de 2O22

Hora:   18 h. en 1a convocatòria

19 h. en 2a convocatòria

Lloc: Sala d’actes del Cemav, C/ Agustí Vinyamata, num.7-11, de Granollers.

ORDRE DEL DIA

1.- Presentació del Sr. president.

2.- Informe del director General de l’Entitat.

3.- Examen i aprovació dels comptes anuals individuals i consolidats de I ‘exercici 2021.

Proposta de distribució de resultats.

4.- Aprovació, si escau, de la gestió de la Junta Directiva.

5.- Aprovació, si escau, del pressupost de I ‘any 2022.

6.- Lectura dels Informes de la Comissió de Control.

7.- Elecció dels membres de la Junta Directiva que acaben mandat.

8.- Elecció d’un membre de la Comissió de Control per vacant.

9.- Presentació del projecte d’apartaments amb serveis.

10.- Designació de tres socis per signar i aprovar l’Acta de l’Assemblea.

11.- Torn obert de paraula.

D’acord amb allò que preveuen els Estatuts de la Mutualitat, s’informa els mutualistes del seu dret a examinar tota la documentació relativa als assumptes a tractar a l’Assemblea Ordinària i que des d’aquesta convocatòria tenen a la seva disposició en el domicili social de l’Entitat fins a la celebració de l’Assemblea, així com a la pàgina web de La Mutua: www.mutua.org .Ja que es procedirà a I ‘elecció de membres de la Junta Directiva que acaben mandat, s’informa a aquells mutualistes que reuneixin les condicions d’honorabilitat, qualificació i experiència professional que determina la legislació vigent, i que al mateix temps no incorrin en cap prohibició o incompatibilitat legal i estiguin interessats en presentar la candidatura com a membres de la Junta Directiva, que hauran de formalitzar la seva candidatura en el domicili social de l’Entitat en el termini màxim d’UNA (1) SETMANA abans de la celebració de l’Assemblea General que per la present es convoca, tenint en compte que I ‘edat màxima per a ser escollit membre de la 3unta Directiva és de 70 anys.

Granollers, 30 de maig de 2022

LA JUNTA DIRECTIVA