ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS DE LA MÚTUA 2020

La Mútua convoca l’Assemblea General Ordinària de 2020 en el marc de  l’actual crisi, provocada per la pandèmia de la COVID-19, que ens obliga a adaptar-nos a noves maneres de fer.

Com ja sabeu, els òrgans de Govern de l’entitat tenen l’obligació de formular i aprovar els comptes anuals i la gestió social dintre dels  sis primers mesos de cada exercici. Aquest any, degut a l’excepcionalitat del moment i d’acord als Decrets de Llei publicats, el termini  per l’esmentada  formulació i aprovació és perllonga fins al 31 de desembre del 2020.

Això no obstant, i entenent que no hauríem d’esgotar aquest termini per la incertesa a la qual ens aboca, s’ha considerat oportú, per part de la Junta Directiva de l’entitat fer l’Assemblea General Ordinària d’enguany per escrit i sense reunió als efectes de complir amb la normativa sanitària vigent en relació a les limitacions d’assistència a qualsevol tipus de reunió, especialment, a la localitat de Granollers.

Aquesta ha estat una decisió molt meditada i coherent amb la nostra responsabilitat. Considerant, en tot moment, que més enllà de qualsevol altre aspecte, ha de prevaldre la salut i la seguretat de tots els nostres mutualistes.

En aquest context el proper 28 d’octubre de 2020 es procedirà a la votació de l’Ordre del Dia de la reunió i a la votació dels membres de la Junta Directiva i de la Comissió de Control.

Els assumptes de l’Ordre del Dia de l’Assemblea General Ordinària son:

1.- Examen i aprovació dels comptes anuals individuals i consolidats de l’exercici 2019. Proposta de distribució de resultats.

2.- Aprovació, si escau, de la gestió de la Junta Directiva.

3.- Aprovació, si escau, del pressupost de l’any 2020.

4.- Ratificació en el seu cas, del membre de la Comissió de Control nomenat provisionalment per la Junta Directiva davant la vacant produïda.

5.- Elecció dels membres de la Junta Directiva que acaben mandat.

6.- Elecció dels membres de la Comissió de Control que acaben mandat.

7.- Designació de tres socis per signar i aprovar l’Acta de l’Assemblea.

8.-Torn de precs i preguntes.

La votació dels diferents punts de la convocatòria, – a excepció dels corresponents a les eleccions de membres de la Junta Directiva i de la Comissió de Control que seran secrets i presencials a les oficines de l’entitat -, es podrà fer a través del full de votacions a la seva disposició a tal efecte, a la plana web www.mutua.org o bé a la seu social de l’entitat. Aquest full de votació degudament omplert i signat, del seu puny i lletra, haurà d’anar acompanyat d’una fotocòpia del DNI i s’haurà de fer arribar a la mutualitat pels mitjans següents:

– Per correu electrònic a: mutua@mutua.org

– Per correu postal a l’adreça: Plaça Pau Casals, s/n. Granollers (08402)

– Presencialment a la seu social: Plaça Pau Casals, s/n. Granollers (08402), el dia 28 d’octubre de 2020 de les 9:00 a les 18:00 hores ininterrompudament, respectant en tot moment els aforaments màxims permesos per les autoritats sanitàries.

Podeu consultar a la web de l’entitat tota la documentació de l’assemblea a: https://mutua.org/assemblea/